Reklamációs rendszabályzat

A www.fal-injektalas.hu e-üzlet panaszkezelési eljárása

 

       1. Bevezető rendelkezések

1.1. A www.fal-injektalas.hu webáruház üzemeltetője (eladó) GRIZZLY s. r.o., székhelye: Kraľovská 811/34, 927 01 Vágsellye, Szlovák Köztársaság, IČO: 46648241, DIČ: 2023499852

1.2. Az online áruház vevője (vevője) bármely természetes vagy jogi személy, aki elektronikus megrendelést valósít meg áruvétel céljából az eladónak.

1.3. Ezek a panaszkezelési eljárások szabályozzák az Üzemeltető és az Ügyfél közötti jogviszonyokat, az Üzemeltető által nyújtott áruk és szolgáltatások helyességére és minőségére vonatkozó panaszok kezelése során. Ezen panaszkezelési rendszabályzat meghatározza és szabályozza az üzemeltető és ügyfél közötti jogviszonyok helyes menetét a fellépő panasztétel során, melyek az üzemeltető által kínált áru és szolgáltatás minőségét biztosítja.

1.4. A panaszkezelési eljárás alkalmazásában az Ügyfél által benyújtott panaszt értjük, az Ügyfél által megrendelt áruk vagy szolgáltatások hiányosságainak orvoslása, amely bizonyos jogorvoslatot vagy kártérítést igényel a hibás teljesítésért, a szerződés tárgyának nem megfelelő teljesítéséért. Lehetővé teszi a megrendelő, azaz vásárló számára a meghibásodott termék, vagy nem megfelelően nyújtott szolgáltatás helyreállítását, az áru kicserélését, illetve a szerződési feltételek tárgyának teljesítését.

 

       2. Áruk visszaküldése – a vételi szerződés visszavonása, ellépés az adásvételi szerződéstől.

2.1. A módosított, távollévők közötti szerződésekről szóló Fogyasztóvédelmi Törvény 7. szakaszának rendelkezési szerint, a Vevőnek, aki fogyasztónak minősül, az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül, indoklás nélkül joga van ellépni az adásvételi szerződéstől (14 napon belül, attól a perctől számítva, mikor a megrendelő, vagy egy, az általa kijelölt 3.személy átvette az árut. Kivételt képez a kézbesítő, aki nem számít átvevőnek, illetve az áru több részletben történő kézbesítése estén, amikor az utolsó tétel kézbesítésétől számítódik a 14 nap). A vevő, megrendelő visszaléphet az adásvételi szerződéstől a felmondási időszak kezdete előtt, melynek tárgya a kézbesítendő áru.

A 2.1 pont szerint a vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől, ezen szándékáról köteles tájékoztatni az eladót, pl. levélben, postai úton a következő címre: GRIZZLY s. r.o., Kráľovská 811/34, 927 01 Vágsellye, Szlovák Köztársaság, vagy e-mailben az info@fal-injektalas.hu címre. A szerződéstől való elállás során a vevő jogosult az ÁSZF-hez csatolt Visszalépési nyilatkozat formanyomtatványát igénybe venni, mely az eladó weboldalán érhető el. A szerződéstől való elállás jogilag véghezvihető, amennyiben a vevő a visszalépési határidő lejárta előtt értesíti az eladót ezen szándékáról.

Az áru költségeinek visszatérítése az ÁSZF 2.2 pontjában leírtak szerint történik, mely szerint a vevőnek visszatérítődnek az áruért fizetett költségei, méghozzá akkor, miután az eladó átvette a visszaküldött árut vagy a visszaküldést igazoló bizonylatot. A vevő egyúttal személyesen is visszaviheti az árut bármely üzletbe, vagy postázza azt. A vevő köteles mindezen szándékát végrehajtani legfeljebb 14 napon belül, így az elállási szándékával élve. Az áru visszajuttatásainak költségei a vevőt terhelik, így a visszaküldési minden költségét. Amennyiben az áru nem felel meg az eladó által kínált áruval, nem bír azon tulajdonságokkal, melyeket a vevő határozott meg, a felmerülő költségeket ebben az esetben az eladó téríti. A vevő felelőséget vállal minden nemű károsodásért, mely az áruban keletkezett a visszaküldés során, nem megfelelő szállítás során vagy nem megfelelő bánásmód estén.

 

2.2. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén a 2.1 pontban felsoroltak alapján a vevőnek visszatérül, mely összhangban van a vevő és eladó megállapodásával. Ideértve az összes költséget, mely a kézbesítés és visszaküldés során felmerül, minden a vevő által megvalósított kifizetés, például a szállítási, postázási, valamint egyéb költségek és díjak. Ez nem vonatkozik a többletköltségekre, amennyiben a vevő az eladó által kínált legolcsóbb, ettől eltérő módon juttatja vissza az árut az eladónak. A költségeket teljes összegét indokolatlan késedelem nélkül vissza kell téríteni a vevőnek, legkésőbb a vevő szerződéstől való elállási szándékának értesítésétől számítva, az eladónak eljuttatott kérvény kézbesítésétől számítva 14 napon belül. A visszatérítések ugyan olyan módon történnek, melyet a vevő az áru megtérítésekor választott. Amennyiben a vevő és az eladó más visszatérítése módot nem választ közös megegyezés alapján, ebben az esetben sem jogosult a vevőnek többletdíjakat felszámolni. 

2.3. Az áruk esetében a 2.2. pont szerinti kifizetéseket a Vevőnek csak akkor fizetik ki, ha a visszaküldött árut visszatérítették az eladónak, vagy az áru visszatérítését igazoló okmány benyújtásakor, attól függően, hogy melyik történik előbb. A vevő személyesen visszaviheti az árut GRIZZLY s.r.o. székhelyére, vagy elküldheti az eladó címére: GRIZZLY s.r.o., Kráľovská 811/34, 927 01 Vágsellye; A Vevő köteles az árut visszaküldeni vagy visszavinni legkésőbb az elállási jog gyakorlásától számított 14 napon belül. Az időszak fennmarad, ha a Vevő a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi az árut. Az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit a Vevő viseli, ideértve az áruk visszaküldésének költségeit is, amelyek jellegüknél fogva nem téríthetők meg postai úton. Ha a szállított áruk nem rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amelyekre a Vevő érdeklődését fejezte ki, és amelyek nincsenek összhangban az eladó által megadott leírással, akkor a Szerződésnek megfelelően az áruk visszaküldésének és kiszállításának költségeit, valamint a Vevő ezzel kapcsolatban felmerülő költségeit az eladó téríti vissza. A Vevő felel az áruk értékének bármilyen csökkenéséért, meghibásodásáért, amely az áruk bármilyen módon történő kezelésével jár, kivéve az áru jellegének, tulajdonságainak és funkcionalitásának, az eladó által megadott nem valós információk feltüntetésekor a vevő részére. Abban az esetben, ha a Vevő az árut bármilyen módon sérült vagy elhasználódott állapotban, eredeti csomagolás hiányában küldi vissza, mely az áruval történő nem megfelelő kezelés miatt történt, az áruk tulajdonságainak és működőképességének megfelelő minőség hiányában, az eladó jogosult a vásárlótól kártérítést követelni.

 

2.4. A vevőnek nincs joga elállni az adásvételi szerződéstől, mely tárgya,( a Fogyasztóvédelmi Törvény 7. szakasz 6. bekezdésben leírt távollévők között kötött adásvételi szerződésről szóló törvény határoz meg):

  • olyan áruk eladása, amelyek ára a pénzügyi piacon az árfolyam változásától függ, amelyet az Eladó nem befolyásolhat, és amely a Szerződéstől való elállás ideje alatt fordulhat elő; 
  • a Vevő egyedi igényei szerint elkészített, gyártott áruk, egyedi gyártású áruk vagy kifejezetten egy Vevő számára tervezett áruk eladása és ezek visszaküldése, 
  • gyorsan romló vagy romlandó áruk értékesítése; 
  • olyan áruk értékesítése, amelyek olyan védőcsomagolásban vannak elhelyezve, amelyeket egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amelyek védőcsomagolása a szállítás során megsérült;
  • olyan áruk eladása, amelyek jellegüknél fogva elválaszthatatlanul összekeveredhetnek más árukkal a kézbesítés után, 
  • sürgős javítások vagy karbantartás elvégzése az eladó kifejezett kérésére; ez nem vonatkozik a szervizszerződésekre és az áruk adásvételi szerződéseire, kivéve a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges pótalkatrészeket, amennyiben az eladó a Vevőnél tett látogatása során ezt megkötötték, és a Vevő ezeket a szolgáltatásokat vagy termékeket előzetesen nem rendelte meg, 

 

2.5 A jelen érvényű ÁSZF pontjai alapján a szerződéstől való elállás esetén a Vevő köteles az árut a Szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldni, vagy személyesen a GRIZZLY s.r.o. székhelyére visszavinni, vagy az árut a következő címre elküldeni: GRIZZLY s.r.o., Kráľovská 811/34, 927 01 Vágsellye. Az előző mondatban említett időszak fennmaradónak tekintendő, amennyiben az árut a felmondási időszak utolsó napján átadták a szállító szolgálatnak az eladó kézhez kapása céljából.

2.6. Az adásvételi szerződéstől való elállási feltételek megsértése, vagy az áruk nem megfelelő, károsodott visszaszolgáltatása esetén, miután a vevő már benyújtotta a kérvényt az adásvételi szerződéstől való elállásról, az eladó az érvényes jogszabályoknak megfelelően jogosult kártérítést kérni a vevőtől a vevő által okozott károk megtérítéséért.

 

GRIZZLY s.r.o., Kráľovská 811/34, 927 01 Vágsellye