Adatvédelem

Az üzemeltető személyes adatai:

Az üzemeltető azonosítási adatai:GRIZZLY s. r.o., székhelye: Kráľovská 811/34, 927 01 Vágsellye, Szlovák Köztársaság, IČO: 46648241, DIČ: 2023499852, a Nagyszombati Kerületi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban, mint Sro ügyszám: 29272 / T, kapcsolattartási telefonszám. sz. +421905462041, kapcsolattartási e- mail cím: info@fal-injektalas.hu (a továbbiakban: cég) dolgozóinak személyes adatait dolgozza fel, ügyfelek, kliensek vagy üzleti partnerek adatait dolgozza fel (továbbiakban: Érintettek), mint információs rendszerek („IR”) üzemeltetője.

Az érintettek személyes adatainak feldolgozásának jogalapja:

A személyes adatok feldolgozásakor a társaság a T.t.18/2018. sz. a személyes adatok védelméről szóló törvény rendeleteivel összhangban és egyes módosított rendeletek alapján kezeli a személyes adatokat (a továbbiakban: a személyes adatok védelméről szóló törvény ). A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a személyes adatok védelméről szóló törvény, a speciális jogszabályok és a személyes adatok feldolgozásának jóváhagyása, a személyes adatok feldolgozásának céljától függ.

Abban az esetben, ha a személyes adatok feldolgozásának célját, az érintettek körét és a személyes adataik listáját közvetlenül az Európai Unió végrehajtható jogi rendelete határozza meg, a Szlovák Köztársaságot nemzetközi szerződés kötelezi, a személyes adatok védelméről szóló törvény vagy a cég külön törvény értelmében határozza meg és dolgozza fel a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül.

A cég a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül abban az esetben dolgozza fel, ha a személyes adatok feldolgozásának célját, az érintettek körét és a személyes adatok felsorolását, vagy azok hatályát az Európai Unió közvetlenül végrehajtható, jogilag kötelező erejű jogi aktája rendeli el, azaz nemzetközi szerződés kötelezi erre a Szlovák Köztársaságot.

Ha a személyes adatok listája vagy terjedelme nincs meghatározva, akkor a cég a személyes adatokat csak a személyes adatok védelméről szóló törvény szerint kezelheti, alapvető kötelezettségeknek megfelelő mértékben és módban dolgozhatja fel a feldolgozás céljának elérése érdekében az adatokat. A cég továbbá a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül dolgozza fel, ha a személyes adatok feldolgozásának célját, az érintettek körét és a személyes adatok felsorolását külön törvény írja elő, mindez csakis a külön törvény által meghatározott mértékben és módon valósulhat meg. A feldolgozott személyes adatokat az információs rendszerből csak akkor lehet biztosítani, hozzáférhetővé tenni vagy közzétenni, ha egy külön törvény által előírt célt biztosítja, miszerint mindezek rendelkezésre bocsáthatók, hozzáférhetővé tehetők vagy nyilvánosságra hozható személyes adatok listájának rendelkezésre bocsátását, hozzáférhetővé tételét vagy közzétételét, valamint azokat a harmadik feleket, akiknek a személyes adatok megadása, illetve kedvezményezettek köre, akik számára a személyes adatokhoz való hozzáférés megengedett, amennyiben az adatvédelmi törvény másként nem rendelkezik.

A cég a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül dolgozza fel, még akkor is, ha:
a) a személyes adatok feldolgozása elengedhetetlen a szerződés teljesítése érdekében, melyben az érintett személy, mint az egyik szerződési fél szerepel, vagy előzetes szerződéskötési kapcsolat áll fenn az érintett személlyel, vagy a szerződésben felmerülő változtatásokról szóló tárgyalások alkalmával, melyek az érintett személy kérésére történnek.
b) a személyes adatok feldolgozása szükségszerű az érintett személy életének, egészségének vagy vagyonának védelme érdekében;
c) a feldolgozás tárgya kizárólag az érintett címét, utónevét, vezetéknevét és címét jelenti, anélkül, hogy más személyes adatokat kapcsolhatnánk hozzájuk az érintettről, és ezek felhasználása kizárólag az üzemeltető szükségleteit szolgálják, az érintettel való postai kapcsolat fenntartására használhatók és mindezen adatok rögzítésére.
d) A személyes adatok, melyeket már közzétettek, az adatkezelő, üzemeltető a jogszabályokkal összhangban feldolgozza és megfelelően megjelöli; az a személy, aki azt állítja, hogy feldolgozza a közzétett személyes adatokat, a hivatal kérésére bizonyítja, hogy a feldolgozott személyes adatokat már jogszerűen közölték;
e) a személyes adatok feldolgozása elengedhetetlen a jogok védelmének érdekében és az üzemeltető, az adatkezelő vagy harmadik fél jogainak és jogilag védett érdekeinek védelme érdekében szükséges, kivéve, ha a személyes adatok feldolgozása meghaladja az erre vonatkozó törvény alapján védett alanyok alapvető jogait és szabadságait.

Az ilyen személyes adatok feldolgozásakor az üzemeltető köteles a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően eljárni, kivéve azokat az adatkezelőket, akik személyes adatokat bírósági eljárás során és azzal összefüggésben kezelnek.

Abban az esetben, ha a személyes adatok védelméről szóló törvény nem vonatkozik a személyes adatok feldolgozására, az üzemeltető, mint adatkezelő, a személyes adatok feldolgozására csak az érintett hozzájárulásával jogosult.

Az üzemeltető kényszerítés nélkül, valamint a szerződéses kapcsolat elutasításának feltételes fenyegetése nélkül, az Európai Unió jogilag kötelező erejű rendelkezéseiből, a Szlovák Köztársaságot kötelező nemzetközi szerződésből vagy a törvényből fakadó kötelezettségek feltételes fenyegetése nélkül megszerezte az érintett hozzájárulását.

Abban az esetben, ha megtagadják a személyes adatok üzemeltető számára történő szolgáltatását a szolgáltatás nyújtásához vagy a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges célokból, az üzemeltető jogosult értesíteni az érintettet a személyes adatok megadásának megtagadásának esetleges következményeiről.

Az érintettek egyetértenek abban, hogy a személyes adatok feldolgozásakor a vállalat az ilyen feldolgozást egy közvetítőre bízza, aki a személyes adatokat a vállalat nevében dolgozza fel. A személyes adatok feldolgozásának céljának befejezése után az üzemeltető az alkalmazandó törvényekben meghatározott határidőn belül és a társaság belső szabályzatainak megfelelően megsemmisíti az érintettek jogszerűen megszerzett személyes adatait.

Az érintettek személyes adatainak feldolgozása:

A vállalat tiszteletben tartja az Ön személyes adatait, és bizalmasnak tekinti a megadott személyes információkat.

A társaságnak tudnia kell az érintett személyek bizonyos személyes adatait a szolgáltatásai minősége érdekében, és jogi kötelezettségeinek teljesítése és a legmagasabb színvonalú szolgáltatások biztosítása érdekében azokat más címzettek számára meg kell adnia.

A Társaság a megadott személyes adatokat több célra feldolgozza.

Először is, az álláskeresők személyes adatai és alkalmazottaik személyi adatai a személyzet és a bérszámfejtési napirend szempontjából, valamint a speciális jogszabályokból fakadó kapcsolódó jogi kötelezettségek.

A Társaság üzleti tevékenysége biztosítása érdekében az ügyfelek, kliensek és üzleti partnerek személyes adatait is feldolgozza, ügyfeleinek, klienseinek és üzleti partnereinek érdekeit figyelembe véve. A személyes adatok más célokra történő feldolgozása a társaságban nem történik meg, ami azt jelenti, hogy a társaság csak az érintettek személyes adatait gyűjti, tárolja és dolgozza fel, amelyekre szüksége van a szolgáltatásai teljesítéséhez. A szolgáltatott személyes adatokat szigorúan védik harmadik személyek általi visszaélések ellen a személyes adatok védelméről szóló törvény alapján elfogadott biztonsági projektben és biztonsági irányelvben rögzített eszközökkel. Az érintettek személyes adatainak feldolgozásakor a társaság eleget tesz az adatkezelőnek a személyes adatok védelméről szóló törvényből eredő alapvető kötelezettségeinek, amelyek a következő kötelezettségeket tartalmazzák.

A Társaság a megadott személyes adatokat előzetesen meghatározott feldolgozási célokra használja fel, amely egyértelmű, egyértelműen és konkrétan van meghatározva, összhangban a Szlovák Köztársaság alkotmányával, alkotmányos törvényekkel, törvényekkel és nemzetközi szerződésekkel.

A társaság mindig meghatározza a személyes adatok feldolgozásának feltételeit oly módon, hogy az érintett jogait a törvény ne korlátozza.

A Társaság csak az érintett személyek olyan személyes adatait szerezte meg, amelyek hatálya és tartalma szempontjából megfelelnek a feldolgozás céljának és szükségesek ennek eléréséhez.

A Társaság biztosítja, hogy az érintett személyek személyes adatait kizárólag úgy kezeljék, amely megfelel annak a célnak, amelyre előzetesen összegyűjtötték.

A Társaság, mint adatkezelő köteles a személyes adatokat csak az adatkezelés céljainak megfelelően, helyesen, teljes mértékben és szükség esetén frissíteni. A helytelen és hiányos személyes adatokat az adatkezelő blokkolja, és indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti.

A Társaság biztosítja, hogy az érintettek személyes adatait olyan formában dolgozzák fel, amely lehetővé teszi az egyes érintettek azonosítását, csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig.

A Társaság a rendelkezésére álló személyes adatokat az előírt módon megsemmisíti. A meghatározott cél lejártát követően a társaság felhatalmazást kap arra, hogy a személyes adatokat anonim formában a kutatáshoz vagy statisztikákhoz szükséges mértékben feldolgozza. Az adatkezelő által feldolgozott ilyen adatokat az adatkezelő nem használhatja fel az érintettel szemben hozott intézkedések vagy döntések támogatására, hogy korlátozza alapvető jogait és szabadságait.

Forgalmazók:

A Társaság az adatvédelmi törvény megsértésével és az Ön érdekeivel vagy utasításaival ellentétben nem hozza nyilvánosságra az Ön személyes adatait harmadik személyek számára, és kizárólag megegyezés alapján a harmadik fél számára adja át ezeket a meghatározott célok érdekében.

Üzleti tevékenysége során a Társaság több közvetítővel működik együtt, amelyek célja minőségi szolgáltatások nyújtása.

A Társaság őszintén kijelenti, hogy az egyes közvetítők kiválasztásakor gondoskodott szakmai, műszaki, szervezeti és személyzeti kompetenciájukról és képességükről a feldolgozott személyes adatok biztonságát és ezt garantálja a személyes adatok védelméről szóló törvény alapján elfogadott biztonsági intézkedésekkel.

Ugyanakkor a társaság megfelelő közvetítőt választott, hogy ne veszélyeztesse az érintett személyek jogait és jogilag védett érdekeit.

Üzemeltetőként a Társaság írásbeli megállapodásokat kötött a közvetítőkkel a személyes adatok védelméről szóló törvény alapján a közvetítők által kezelt személyes adatok védelmének biztosítása érdekében, azon feltételekkel és célból amelyet az érintettek személyes adatainak feldolgozására bízott az adatkezelő számára.

A feldolgozott személyes adatok tartalma és listája:

A Társaság az információs rendszerében az érintett személyek személyes adatait a meghatározott cél eléréséhez szükséges mértékben kezeli. Ez a személyes adatok hatálya a speciális jogszabályok által meghatározott, vagy az érintett személyes adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájárulásának hatálya alá tartozik.

A Társaság csak az önként és az érintettek által szükséges mértékben nyújtott személyes adatokat dolgozza fel. A személyes adatok megadása a társaság számára a külön törvények keretein kívül önkéntes.

Az érintett személyek személyes adatainak feldolgozásának feltételei és módja:

A Társaság automatizált és nem automatizált feldolgozási eszközökkel dolgozza fel az érintettek személyes adatait információs rendszerében.

A Társaság a feldolgozott személyes adatokat csak akkor hozza nyilvánosságra, ha ezt külön jogszabály vagy bíróság vagy más állami szerv határozata megköveteli.

A Társaság nem dolgozza fel személyes adatait az Ön kifejezett hozzájárulása vagy egyéb jogi jogalapja nélkül, bármilyen más célra, vagy annál nagyobb mértékben, mint amit ezen információk és az Üzemeltető egyedi információs rendszerei rögzítik.

Az érintettek jogai személyes adatainak feldolgozása során:

Az érintett személynek joga van a társaságtól írásban kérni:

a) megerősítés a személyes adatok feldolgozásáról vagy sem;

b) általánosságban érthető formában információ a személyes adatoknak az információs rendszerben történő feldolgozásáról a személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti mértékben; amikor a személyes adatok védelméről szóló törvény alapján határozatot hoz, az érintett jogosult megismerkedni a műveletek feldolgozási és értékelési eljárásával,

c) általánosságban érthető formában pontos információk arról a forrásról, ahonnan a feldolgozás céljából megkapták a személyes adatait;

d) általánosan érthető formában a feldolgozásra kerülő személyes adatainak listáját;

e) a feldolgozásra kerülő hibás, hiányos vagy elavult személyes adatainak helyesbítése vagy megsemmisítése;

f) azon személyes adatainak megsemmisítése, amelyek feldolgozása véget ért; amennyiben a személyes adatokat tartalmazó hivatalos dokumentumok feldolgozásra kerülnek, kérhetik visszatérésüket,

g) személyes adatainak megsemmisítése, amelyek a törvény megsértése esetén feldolgozás alatt állnak,

h) blokkolja személyes adatait a hozzájárulás visszavonása érdekében érvényességi ideje lejárta előtt, ha a társaság az érintett hozzájárulásával kezeli a személyes adatokat.

Az érintettek e) és f) fent említett pontokban jogait csak akkor lehet korlátozni, ha egy ilyen korlátozás speciális törvényből származik, vagy annak alkalmazásával alááshatja az érintett védelmét vagy mások jogait és szabadságát.

A személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében az érintettnek joga van a következőkkel szemben kifogást emelni a társasághoz intézett írásbeli kérelem alapján:

a) azon személyes adatainak feldolgozása, amelyeket úgy ítéli meg, vagy amelyek feldolgozása a közvetlen forgalmazás céljából az ő hozzájárulása nélkül történik, és megsemmisítésük kérését;

b) a személyes adatok védelméről szóló törvényben említett személyes adatok felhasználása a postai szolgáltatásban történő közvetlen marketing céljára, vagy

c) a személyes adatok védelméről szóló törvényben említett személyes adatok közvetlen marketing céljából történő szolgáltatása.

A személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében az érintettnek joga van bármikor kifogni a személyes adatok feldolgozását a személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti esetekben, a társasághoz vagy személyesen intézett írásbeli kérelemre, kivéve, ha az ügy késik. és jogilag védett érdekek, amelyeket egy adott esetben a személyes adatok ilyen feldolgozása sérthet vagy sérthet; kivéve, ha azt jogszerű indokok akadályozzák, és nem állapítják meg, hogy az érintett kifogása indokolt, a társaság köteles haladéktalanul blokkolni és ártalmatlanítani azokat a személyes adatokat, amelyek feldolgozására az érintett indokolatlan késedelem nélkül kifogást emelt, amint a körülmények lehetővé teszik.

Az adatvédelmi törvény értelmében az érintett személynek bármikor jogában áll kifogást emelni, és a társasághoz intézett írásbeli kérésre vagy személyesen megtagadhatja a társaság olyan határozatának betartását, amely joghatással vagy jelentős hatással lenne a társaságra. személyes adatainak automatikus feldolgozása alapján. Ezen túlmenően az érintetteknek jogukban áll kérni a társaságot, hogy a meghozott határozatot a feldolgozás automatizált formájától eltérő módon vizsgálja felül, és a társaság köteles eleget tenni az érintett kérelmének, így az érintett személy döntő szerepet játszik a határozat felülvizsgálatában; az üzemeltető a személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti határidőn belül tájékoztatja az érintettet a vizsgálat módjáról és a megállapítás eredményéről. Az érintettnek nincs ez a joga csak akkor, ha erről rendelkezik az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló intézkedéseket előíró külön törvény, vagy ha a szerződéskötést megelőző kapcsolatok vagy a szerződéses kapcsolatok fennállása során az adatkezelő határozatot hozott az üzemeltető más megfelelő intézkedéseket hozott a szerződés alapján az érintett jogos érdekeinek védelme érdekében.

Ha az érintett személy gyakorolja jogait:

a) írásban és jogainak gyakorlására irányuló kérelmének tartalma alapján a kérelmet az adatvédelmi törvény alapján benyújtottnak kell tekinteni; az elektronikus levélben vagy faxon benyújtott kérelmet az érintett személy írásban kézbesíti legkésőbb a feladás napjától számított három napon belül,

b) személyesen, szóban, a jegyzőkönyvben, amelyből világossá kell tenni, hogy ki gyakorolta a jogot, mit igényelnek, mikor és ki készítette a jegyzőkönyvet, aláírását és az érintett személy aláírását; a társaság köteles a jegyzőkönyv másolatát átadni az érintett személynek,

c) az a) vagy b) pontban említett közvetítő esetében ez utóbbi indokolatlan késedelem nélkül továbbítja a kérelmet vagy a jegyzőkönyvet a társaságnak.

 

Annak gyanúja esetén, hogy személyes adatait jogellenesen dolgozzák fel, az érintett személyes adatvédelmi eljárást kezdeményezhet a Szlovák Köztársaság Személyes Adatok Védelmi Irodáján, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Szlovák Köztársaság, vagy kapcsolatba léphet a Hivatallal a honlapján keresztül. székhely: http://www.dataprotection.gov.sk.

Ha az érintett személy nem rendelkezik teljes jogképességgel, jogait a törvényes képviselő gyakorolhatja.

Ha az érintett személy nem él, az e törvény szerinti jogait közeli személy gyakorolhatja.

A társaság az érintettek kérését az adatvédelmi törvény értelmében ingyenesen fogja feldolgozni.

A társaság az adatvédelemről szóló törvény szerint az érintett kérelmét ingyenesen dolgozza fel, kivéve az olyan összeg kifizetését, amely nem haladhatja meg a másolatok készítésével, a műszaki adathordozók beszerzésével és az érintettekkel kapcsolatos információk küldésével szándékosan felmerült anyagi költségek összegét,

A társaság köteles az érintettek kérelmét a személyes adatok védelméről szóló törvény szerint legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül feldolgozni.

A társaság indokolatlan késedelem nélkül írásban értesíti az érintettet és a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalát az érintetteknek a személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti jogainak korlátozásáról.

Adatkezelőként a Társaság tájékoztatja Önt személyes adatainak védelméről, és tájékoztatja Önt a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogairól ezen írásbeli nyilvánosságra hozatali kötelezettség hatálya alatt.

Vágsellye, 2018.10.11.

 

 

 

 

 

MIK AZOK A SÜTIK(cookies) ÉS HOGYAN HASZNÁLJUK ŐKET?

Az e-üzletünk látogatásának javítása és egyszerűsítése érdekében kis adatfájlok – sütik – feldolgozását használjuk.

Ezek a kisméretű szöveges fájlok, amelyeket letöltünk a webhelyről és tárolunk a számítógépen, táblagépen vagy mobil eszközön. Ha a sütik engedélyezve vannak, a webhely képes megjegyezni a bevásárló kosár tartalmát, miközben továbbra is böngész. Ha nélunk vásárol az e-mail címen, akkor nem kell újra beírnia bejelentkezési adatait, amikor legközelebb tölti be, a rendszer automatikusan kitölti az Ön számára.

A sütik segítségével fontos információkat tárolunk az Ön tevékenységeiről és arról, hogy mi érdekeli Önt aktuálisan, lehetővé téve számunkra, hogy ajánlatunkat az Ön igényeihez igazítsuk. Tudjuk, hogy már ellátogatott-e oldalunkon, milyen áruk érdeklik, és kivételes részvényárral tudjuk ajánlani a keresett terméket.

Az általunk használt sütik semmilyen módon nem károsítják az eszközét, és nem használhatók fel személyes adatok gyűjtésére. Szükség esetén elutasíthatja vagy törölheti webhelyünk böngészőjéből. Az erre vonatkozó utasításokat a böngésző beállításaiban találja meg.